ଗାଣିତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

गणितीय विज्ञान विभाग
राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES
NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH

 

Gallery