Welcome to KV Home Page

Group Members

PhD Students

Priyabrata Biswal (jointly with Prof. V. Chandrasekhar) (Ravenshaw university)

e-mail : priyabrata.biswal@niser.ac.in

Prakash Nayak (jointly with Prof. V. Chandrasekhar) (IISER-Bhopal)

e-mail : prakash.nayak@niser.ac.in

A. C. Murali (M.Sc., The American College-Madurai)

e-mail : murali.ac@niser.ac.in

Sushanta Kumar Meher (M.Sc., Sambalpur University)

e-mail : sushanta.meher@niser.ac.in

 

 

 

 

 

MSc Integrated Students

Sanu Siyad

Adya Anwesa

Anusmita A Rout

Ashish Kumar Behera

Husna A V

Shyamali Rajendra Naikwade

Postdoc

Dr. Venkateswara Rao (HCU)

 

 

 

 

Former Group Members

V. Mukundam (PhD-2017)

K. Dhanunjayarao (PhD-2018)

M. Ramesh (PhD-2018)

Ramu V. Chinta (PhD-2020)

Sreenibasa Sa (PhD-2022)

Shaikh Samser (PhD-2022)

Atul Kumar - MSc

Ponduru Tharun Teja - MSc

Sanket Samal - MSc

Preeta Pratakshya -MSc

Ashutosh Sahoo - MSc

Anjali Krishna S - MSc

Pratiksha Patel - MSc

Bastab - MSc

Omkar-MSc

Arihant-MSc

Riya Singh-MSc

Dhairya Patel-MSc

Sarandev S-MSc

V. Sathesh -  Postdoc

P. Joseph - Postdoc

A. Basava Punna Rao - Postdoc